H9. HRM: Borging Ondernemen in Organisaties

H9. Ondernemende professionals: borging in de organisatie

Om intern ondernemerschap in een organisatie te realiseren moet men dit ondernemerschap borgen op meerdere niveaus in een organisatie. Alleen het stimuleren van ondernemerschap bij individuele medewerkers is onvoldoende, ook om een organisatie in zijn totaal ondernemender te maken. Daarvoor is meer nodig. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende niveaus waarop borging gerealiseerd kan worden. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan borging van ondernemerschap op managementniveau en de stijl van leidinggeven, communicatie tussen managers en medewerkers én andersom, van medewerkers naar managers, de rol van formele regels en procedures, de rol van HRM-beleid, borging van ondernemerschap in relatie tot teamwork en teamgeest, en de borging in ketens en netwerken. Maar wel steeds vanuit de vraag: wat kan men daaraan vanuit organisatieniveau doen?

 

9.       Ondernemende professionals: borging in de organisatie

9.1     Inleiding

9.2     Borging ondernemerschap bij het management

9.3     Stimulerende en belemmerende (formele) regels en procedures: een kwestie van organiseren én doen

9.4     HRM-beleid en -instrumenten: gerichte inzet om ondernemerschap te steunen

9.5     Borging van teamwerk in de organisatie: zonder dit gaat het niet

9.6     Borging van ondernemend gedrag in ketens en netwerken

9.7     Afsluiting: verschil tussen ideaaltype en werkelijkheid

Opdrachten

 

Dit hoofdstuk: 

1. maakt je bewust van de processen die in je directe werkomgeving spelen, zodat je ze herkent en bewust kunt overwegen of en hoe je wilt reageren,

2. laat zien hoe organisaties werken (of niet) rondom het begrip intern ondernemerschap, hoe de bedoelingen soms goed zijn maar de uitwerking ervan op organisatieniveau blijft steken,

3. toont hoe je op organisatieniveau kunt borgen dat ambities en intenties voor intern ondernemen realiseerbaar zijn en hoe je daar als organisatie en professional aan kunt bijdragen,

4. toont het verband tussen op die manier ondernemend zijn en je ondernemend opstellen in relatie tot je eigen loopbaanontwikkeling, wegens de neveneffecten van dit laatste op je werk,

5. beschrijft de beleids- en implementatiemaatregelen die nodig zijn om goede intenties op het terrein van intern ondernemerschap in de organisatie te borgen.

Als ondersteuning of voor verdere oriëntatie bij dit hoofdstuk in het boek ‘Ondernemen in Welzijn´ (uitgeverij Eburon) zijn de volgende stukken hier geplaatst.

 

Borging – voorbeeld een van de vier checklisten voor borging vanuit verschillende niveaus (uit het boek)

Checklist borging van ondernemerschap bij het management (PDF)

 

Overigen

Sterk veranderde werkcontext voor maatschappelijk werkers (PDF)

Ervaringen van sociaal werkers met hun managers (PDF)

Het ondernemende in de wereld van directie en managers (PDF)

Belang van kennisdeling bij contractafspraken: Schuldhulpverlening (PDF)

Motiveren, belonen en presteren in de publieke sector – oratie Robert Dur (PDF)

The ten key steps for change – extra analyse-opdracht (PDF)