Recensies

Fleur van IJperen

ZZP-er in communicatie op gebied van welzijn en zorg

“Het boek ‘Ondernemen in Welzijn’ heb ik al een tijdje geleden aangeschaft. Heb er erg van genoten en kon mij vinden in alles wat er beschreven werd over ondernemen in welzijn. Geweldig boek!!! Bedankt voor het schrijven ervan :). Het is nog steeds vaak een boek dat ik terugpak wanneer ik in mijn werk oefeningen wil toepassen of even inspiratie nodig heb.”

VNG Magazine

Leo Mudde

VNG_Magazine‘Ondernemen in Welzijn’ laat zien welke veranderingen er gaande zijn in het welzijnswerk, wat de gevolgen daarvan zijn en welke rol ondernemender gedrag en ondernemerschap daarbij kunnen spelen. Met veel voorbeelden uit de praktijk. Een toegankelijk boek voor studenten, welzijnswerkers en beleidsmedewerkers bij gemeenten.

Reacties van docenten Haagse Hogeschool

Minor met ondernemen voor toekomstige GGZ-agogen

haagse“‘Ondernemen in Welzijn’ is een vernieuwend en inspirerend (hand)boek. Het maakt studenten niet alleen wegwijs in veranderend zorg- en welzijnsland, maar het stimuleert hen vooral om zich actief in de wijken te gaan verdiepen en begeven. Hierbij oriënteren en profileren zij zich als ondernemende en creatieve professionals die kansen en krachten weten te signaleren en benutten ten behoeve van de cliënt.”
Tamara Bos – docent De Haagse Hogeschool

“‘Ondernemen in Welzijn’ is een boek dat werkt! Het is heel goed om onze studenten SPH en MWD te laten nadenken over ondernemen. Voor studenten lijkt ‘ondernemen’ in de hulpverlening in eerste instantie haaks te staan op werken met je hart. Gaandeweg het project in onze minor viel het kwartje, dat je zonder ondernemerschap – en dan vooral: hoe presenteer jij je zelf en je goede ideeën? – de kans niet krijgt om met je hart aan de slag te gaan.”
Jeroen de Koning – docent De Haagse Hogeschool

“Het boek ‘Ondernemen in Welzijn’ is een bruikbare gids voor sociale professionals die ondernemend en innovatief in wijken zijn.”
José Kouwenhoven – docent De Haagse Hogeschool

Martijn van der Vliet

Maatschappelijk Werker

“In het kader van mijn scriptie met als onderwerp ondernemerschap in het maatschappelijk werkveld heb ik genoten van uw boek ‘Ondernemen in Welzijn’.”

Sozio SPH

Jurja Steenmeijer

Ondernemen-in-welzijnHet  welzijnswerk maakte de afgelopen jaren forse ontwikkelingen door. De komst van de Wmo en het vernieuwende paradigma van Welzijn Nieuwe Stijl hebben er voor gezorgd dat oude structuren kritisch onder de loep werden genomen. Een nieuwe taal met een heel eigen vocabulaire: de zelfredzame burger, ondersteund door de faciliterende professional, die samen de ruïnes van de verzorgingsstaat de rug toekeren en optrekken naar een participatiesamenleving. In het boek ‘Ondernemen in welzijn’ baseren de auteurs zich theoretisch op het werk van De Jong en Wennekers, die met de term ‘intrapreneurship’ een vorm van ondernemen beschrijven die niet zozeer op de markt is gericht, maar op het ondernemerschap in relatie tot de doelstellingen van de organisatie. Deze doelstellingen zijn immers wezenlijk anders in tegenstelling tot een marktorganisatie, die zich in de regel vooral op maximalisering van winst richt.

Het werk van De Jong en Wennekers was niet gericht specifiek op de sociale sector, maar het bleek daar evenwel goed toepasbaar. In het onderzoeksproject Intrapreneneurs in Zorg en Welzijn (IZW), werden de betekenis, de inhoud en de praktische bruikbaarheid verder uitgewerkt. De uitkomsten van dat onderzoeksproces zijn gecombineerd met heel praktische tips over hoe je als sociaal werker je interne ondernemerschap vorm geeft. Want ondernemerschap, dat leer je niet ‘eventjes’ aan. De geciteerde professionals geven aan dat het veel meer een bewustwordingsproces is dan een kunstje.

Dit boek is dan ook geen how to, maar biedt wel veel voorbeelden, vragen en oefeningen om die bewustwording op gang te brengen. In de oefeningen is aandacht voor de concrete vaardigheden die De Jong en Wennekers als kenmerkend voor ondernemerschap betitelen, bijvoorbeeld: signaleringsvermogen, creatief vermogen en het vermogen tot netwerken. Niets nieuws onder de zon, zou je denken, Maar in de uitwerking van de oefeningen en de voorbeelden wordt al snel duidelijk dat je nog wel hetzelfde kunt doen in termen van waarneembaar handelen, maar dat de ondernemende geest er net een andere draai aan geeft.

Al met al is Ondernemen in welzijn een heel compleet boek dat geen deelaspect onbehandeld laat. Een aanrader voor studenten, omdat in de tijd waarin zij het werkveld betreden een ondernemende geest geen luxe, maar noodzaak is. Daarnaast is het ook voor de meer ervaren professionals een boek om eens op te pakken. Zij kennen het werkveld vaak heel goed maar door van ‘bril’ te wisselen vallen ineens dingen op die voorheen niet zo duidelijk zichtbaar ware.

Zorg + Welzijn

HK

Deze dikke pil van bijna 400 pagina’s is in de eerste plaats geschreven voor hbo-studenten social work en welzijnswerkers. Het behandelt een onderwerp dat jarenlang in de marge werd ‘meegenomen’, maar inmiddels als gevolg van de bezuinigingen bijna van even groot belang is als de skills om in het welzijnswezen te werken.

Weten te ondernemen is belangrijk om sowieso een boterham te verdienen in het welzijn, het stimuleert en biedt de welzijnswerker daarnaast kansen in zijn/haar dagelijkse praktijk. Of zoals in het boek staat: ‘Globaal gaat het dan om twee soorten ondernemendheid. Ondernemerschap in de zin van kostenbewustzijn van het werk en kansen zien voor aanbod en dit bij opdrachtgevers weten binnen te halen.
Daarnaast gaat het om de algemene gedragskenmerken van een ondernemer die ook van nut zijn in het uitvoerende werk: constant nieuwe wegen zoeken om het werk beter te doen.’

Een nuttig leerboek, met opdrachten en tests. Interessant is de beschouwing over de ‘keerzijde’ van het fenomeen: ‘Openheid naar de externe collega’s over de ontwikkelingen en kansen die je ziet, is (…) niet zonder risico. Behalve collega’s zijn zij immers ook een vertegenwoordiger van de welzijnsorganisatie met wie jouw instelling concurreert om nieuwe opdrachten.’