H4. Werkveld Welzijn: Rommelsteinse wijken en buurten

In dit hoofdstuk presenteren we je een stadsdeel, met wijk en buurten. Ze zijn bedacht, maar wel ontleend aan een analyse van reëel bestaande wijken in grote Nederlandse steden. Ook besteden we kort aandacht aan het Participatiewiel, ontwikkeld door MOVISIE, en aan een wijkscan. Met het wiel kun je bepalen welke vorm van participatie, van meedoen in de samenleving, voor een cliënt mogelijk is. Daar kun je ook de vormen van ondersteuning op afstemmen. Met een wijkscan maak je een sociale kaart van de wijk en breng je de sterktes en zwaktes van die omgeving in beeld. We sluiten af met opdrachten om te oefenen met het Participatiewiel en met de wijkscan. Aan de hand van korte casussen leer je de mate van meedoen van de hoofdpersoon bepalen. Met de tweede opdracht vorm je je een professioneel beeld van een wijk of buurt, als voorwaarde om systeemgericht te kunnen werken in die concrete wijk of buurt. Die wijkscan werd ontwikkeld door een van de welzijnsinstellingen die meededen aan het IZW-onderzoek en in de IZW-ateliers benut.

4.       Werkveld Welzijn: Rommelsteinse wijken en buurten

4.1     Rommelstein aan de Rijn

4.2     Rommelsteinse wijken en buurten

– Stadsdeel West, Rommelstein

– Wijk Nederrijn

– Buurt Willemsplein, Nederrijn

– Slachthuisbuurt, Industriewijk

4.3     Participatiewiel en wijkscan

Opdrachten

In dit hoofdstuk

1.        maak je kennis me een concrete omgeving van het welzijnswerk: stadsdelen, wijken en buurten van Rommelstein,

2.        leer je werken met het Participatiewiel – een instrument om de mate van kunnen meedoen van wijkbewoners, de doelen daarvan en de vormen waarin, in overleg met hen te bepalen,

3.        leer je werken met een wijkscan, om sterktes en zwaktes, kansen en belemmeringen van een wijk in kaart te brengen.

 

Als ondersteuning of voor verdere oriëntatie bij dit hoofdstuk in het boek ‘Ondernemen in Welzijn´ (uitgeverij Eburon) zijn de volgende stukken hier geplaatst.

 

Participatiewiel

Participatiewiel – 2015 – MOVISIE (PDF)

 

Wijkgericht werken

Wijkactieprogramma Ondiep (PDF)

Wijkactieprogramma Zuilen-oost (PDF)

Wijkteams in Nijmegen, evaluatie aanpak multiproblematiek (juni 2011) (PDF)

Wijken en veiligheid – Secondant special (PDF)

 

Welzijn Nieuwe Stijl, Wmo

Programma Welzijn Nieuwe Stijl (PDF)

Voorbij Welzijn Nieuwe Stijl (PDF)

Welzijn Nieuwe Stijl in Amsterdam West – notitie (PDF)

Wmo-loket – waar willen we het betere loket (PDF)

 

Overigen

Burgerkracht. De toekomst van het sociaal werk in Nederland (PDF)

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014 Amsterdam (PDF)

Ondernemend Welzijn vanuit Winkeliers – mogelijkheden en verbeteringen in sociaal werk vanuit de ondernemersoptiek